«آیا چنین می‌پندارید که شما را (بدون آزمایش) به حال خود رها می‌کنند،‌ در صورتی که خداوند هنوز معلوم نگردانیده‌ که از شما چه کسانی اهل مجاهده‌اند و جز خدا و رسول و مومنان را هرگز دوست و همراز خویش نگزیده‌اند،  (باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد) و خداوند از همه کردار شما آگاه است.»سوره توبه-16